English|繁体中文|简体中文
国际快递查询API接口(免费)|国际物流货代专线|国际物流货代公司|首页

国内物流查询\国内物流单号规则

( #代表字母, *代表数字, !代表字母或数字 )国内物流单号规则

中国物流商:

飞特物流
(A *** *** *** *** ***)
华翰物流
(ATC *** *** *** *)(## *** *** !!!)
三态速递
(##!! *** *** *** **)
XRU.com
(XRU *** *** *** **)(### *** *** #!! *** ***)
友情链接:

百度  快递查询  物流专线  邮政小包  邮费网 

合作推广:搜狗 

联系我们